cat

:


Chivados.net

Ajuda per resoldre apalabrados, wordfeud4,etc.. o qualsevol scrabble.

Amb chivados.net es poden buscar paraules a partir de les les lletres del feristol, o en el taulell a partir d'una casella.

Les paraules es poden arrastrar al taulell per calcular la puntuació (orientativa) que es podria aconseguir.

Disposa d'una base de paraules amplia (les paraules no pertanyen als diccionaris online):

Paraules

- 900.0000 en castellà
- 500.000 en català
- 85.000 en anglès y
- 300.000 en portugues.

Chivados.net

Ayuda para resolver apalabrados, wordfeud4,etc.. o cualquier scrabble.

Con chivados.net se pueden buscar palabras a partir de las letras del atril, o úbicadas en el tablero a partir de una casilla.

Las palabras se pueden arrastrar al tablero para calcular la puntuación (orientativa) que se podría conseguir.

Dispone de una base de palabras amplia (la palabras no pertenecen a los diccionarios online):

Palabras

- 900.0000 en castellano
- 500.000 en català
- 85.000 en inglés y
- 300.000 en portugues.

Chivados.net

Help to solve apalabrados, wordfeud4,etc.. or any scrabble game.

You can search words with your available letters o even words that fit on the table.

Words can be drag to the table for get the score that you can get.

chivados.net has a dictonaries with a lot of words! (The words doesn't belong to any online dictionary):

Words

- 900.0000 spanish words
- 500.000 catalan words.
- 85.000 english words.
- 300.000 portuguese words.